Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.modelmotors.czwww.axi.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

 

Kontaktní údaje 

Název: MODEL MOTORS s. r. o. 

Sídlo: Sladkovského 594, 530 02 Pardubice, Czech Republic 
: 25958453 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17600 
E-mail: info@modelmotors.cz 
Kontaktní adresa: MODEL MOTORS s.r.o., Okružní 1144, 500 02 Hradec Králové. 

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů. 


Informace
 

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Informace o přijímaných způsobech platby (prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby mimo dobírky): 

  • platba předem - kreditní kartou
  • platba předem - bankovním převodem 
  • platba předem - platební bránou PayPal
  • platba dobírkou při doručení zboží v rámci ČR (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)


Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.  
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, mohou se lišit barevným provedením, velikostí produktu, popřípadě jiným detailem, který nemá vliv na funkčnost produktu. 


Doručování zboží


Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do pěti pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, zasílá prodávající kupujícímu společně se zbožím.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení:

POŠTOVNÉ ČESKÁ REPUBLIKA: 

PPL: nákup do 4050,-Kč (platba kartou, nebo PayPal) 164 Kč
PPL: nákup nad 4050,-Kč ZDARMA
Česká pošta: nákup do 4050,- Kč (platba kartou) 99 Kč
Česká pošta: nákup do 4050,-Kč (dobírka) 139 Kč
Česká pošta: nákup nad 4050,-Kč (včetně dobírky) ZDARMA


POŠTOVNÉ na území států Evropy

PPL: nákup do 150,- Euro 13 EUR
PPL: nákup nad 150,- Euro ZDARMA


POŠTOVNÉ mimo území států Evropy:             

FedEx: nákup do 300 EUR 26 EUR
FedEx: nákup nad 300 EUR ZDARMA

                                                                                          
Upozornění: U PPL je možné vyzvednout nejpozději do 9 dnů od prvního doručení. U České pošty nejdéle 7 pracovních dní. V obou případech je možné po domluvě s kurýrní službou prodloužení doby  úschovy. Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma nebo mu poskytne kompenzaci ve formě slevy na zboží. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny. 

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. 
Při odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá zboží ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 
Navrácení částky za zboží bankovním převodem je zdarma. Složenka je zpoplatněna dle sazebníku České pošty.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od vrácení zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu za zboží od kupujícího přijal. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Pokud zákazník obdržel v důsledku nesprávného výběru zboží, které mu nevyhovuje, zašle prodávající, podle svých možností zboží nové - vyhovující. Účtováno bude pouze poštovné dle sazebníku a případný rozdíl v ceně nově zaslaného zboží.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku. 
 

Práva a povinností z vadného plnění


Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, nebo jakost jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.   
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil. 


Zákonná práva z vad 

Prodávající odpovídá za vady zboží, které mělo při jeho převzetí  v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
  • bezplatné odstranění vady opravou; 
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

    
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.   


Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.  
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.  
Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. 
 

Ochrana osobních údajů     

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. 
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 
Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné, místně příslušné soudy. 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 
Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.  Smlouva a otázky s ní související se řídí českým právem. 


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2016. 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace